Uslovi

·Uslovi prodaje

·1. Definicije

·2. Ugovori

·3. Porudžbine

·4. Dostava

·5. Rizici i prava

·6. Garancija

·7. Opšte

·8. Važeći zakon

 

 

 

                Uslovi prodaje


Ovi uslovi ne utiču na vaša zakonska prava.

Preporučujemo pažljivo čitanje Uslova Poslovanja pijre početka trgovine sa "ATAI" d.o.o. Sarajevo. Molimo, sačuvajte kopiju ukoliko vam u buduće bude potrebna.

do vrha

 

                    1. Definicije


»Kupac« je pravna ili fizička osoba koja se obavezuje kupovati proizvode od "ATAI" d.o.o. Sarajevo.

»Potrošač« je osoba koja koristi proizvode za namjenjenu svrhu.

»Prodavac« označava "ATAI" d.o.o. Sarajevo koji može biti naveden kao; "ATAI" ili "Husse BiH"

»Uslovi prodaje" su uslovi navedeni u ovom dokumentu. Zadržavamo pravo promjene Uslova Prodaje u budućnosti bez obavještenja.

Samo postojeći uslovi u vrijeme izvršenja porudžbine mogu biti primenjeni na Ugovor.

»Ugovor« se odnosi na proizvode opisane po redoslijedu, ali isključivo na one proizvode za koje izdajemo Potvrdu.

do vrha

 

                    2. Ugovori


2.1 Ugovor za određene proizvode između potrošača (Kupac ili Potrošač) i nas je nevažeći, ukoliko nismo primili porudžbinu, potvrdili je sa poslatom potvrdom kupcu putem faxa, pisma ili e-maila. Kupčeva obaveza je naručiti tačno željene proizvode za namenu u koju ih žele koristiti.
Kupčeva obaveza je proveriti Potvrdu, koja je osnova za dostavu i važeći Ugovor. Kupac nas je dužan unutar 24 sata po dostavi Potvrde informisati o mogućim greškama ili promenama.

2.2  Potrošač ima pravo bez troškova i obrazloženja odustati od Ugovoa u roku od 15 dana od dana kada je Potrošač primio proizvod, u kom slučaju Potrošač Prodavcu nadoknađuje trošak vraćanja proizvoda. U slučaju odustanka Prodavac će Vam bez odgađanja vratiti iynos noovca najkasnije u roku od 15 dana od dana kada zaprimi Vaše pisano obavještenje.

do vrha

 

                    3. Porudžbine


3.1 Izvršenje porudžbine smatra se kao pristanak na Uslove prodaje.

3.2 Priznanje potvrde nije potvrda porudžbine. Porudžbina se prihvata na temelju potvrđivanja porudžbine, kao što je navedeno u Ugovoru.

3.3 Cijenom proizvoda smatra se cijena koja je bila na snazi u vrijeme uspostavljanja Ugovora.
Cijene proizvoda koji nisu bili dostavljeni u roku od 30 dana od Potvrde mogu biti promenjene od strane Prodavca. U tom slučaju Kupac ima pravo otkazati porudžbinu ili je pismeno potvrditi.
Cijene proizvoda dostavljenih u roku od 30 dana ostaju nepromijenjene.

3.4 Cijene svih proizvoda u ponudi biće navedene na internet stranici Prodavca ili na aktuelnom cjenovniku.

3.5 PDV se obračunava za sve proizvode u prodaji u Bosni i Hercegovini.

do vrha

 

                    4. Dostava


4.1 Naplata dostave važeća je za svaku dostavu, izuzetci su besplatne dostave potvrđene od strane Prodavca. Za franšizere pod ugovorom vrijede posebni uslovi dostave koji su navedeni u njihovim ugovorima. Uslovi opisani u Ugovoru koji se odnose na dostavu mogu odstupati od Uslova Prodaje.

4.2 Kupac ili potrošač dužan je pokriti troškove vraćanja proizvoda Husse-u, bez obzira na razlog vraćanja kupljenih proizvoda. Posebni uslovi vraćanja proizvoda odnose se na franšizere, u skladu sa navedenim u ugovoru franšizera.

4.3 Ukoliko nije ispoštovan dogovoren rok isporuke između Prodavca i Kupca, Kupac ima pravo prekida ugovora i vraćanja uplaćenih sredstava u daljnjim mogućnostima.

4.4 Ukoliko Prodavac nije mogao da utiče na poteškoće sa dostavom i ukoliko je Prodavac ispunio sve moguće uslove za dostavu proizvoda Kupcu, Prodavac ne snosi odgovornost i troškove za moguće izgubljene ili oštećene pošiljke.

4.5 Ukoliko niko nije prisutan u vreme dostave pošiljke, prodavac će pokušati da kontaktira kupca kako bi došli do pravovremenog rešenja.
Ukoliko kupac nije u mogućnosti preuzeti pošiljku, postaje odgovoran za dodatne troškove ponovne dostave.

4.6 Ukoliko u porudžbini nije drugačije naznačeno, roba će biti dostavljena na zadnju adresu koja je notirana u ATAI-u. u prethodnoj komunikaciji.

do vrha

 

                    5. Rizici i prava


5.1 Rizik slučajne propasti ili nastanka štete na proizvodu prelazi na Kupca po izvršenoj dostavi. 

5.2 Ukoliko do predaje proizvoda nije došlo u dogovorenom roku isporuke zbog krivice Kupca, rizik slučajne propasti ili nastanka štete na proizvodu prelazi na Kupca u trenutku kada je Kupac bio dužan preuzeti proizvod. 

5.3 Pravo na proizvod kupac dobija po plaćanju računa za naručeni proizvod.

do vrha

 

                    6. Garancija


6.1 Za već dostavljene proizvode ne postoji garancija za moguću nastalu štetu, što ne ugrožava Vaša potrošačka prava.

6.2 Ova garancija se ne odnosi na štete nastale zbog slabog rukovanja ili čuvanja proizvoda od strane Kupca ili Potrošača. Instrukcije na ambalaži za prehrambene proizvode opisuju pravilno rukovanje, čuvanje i način upotrebe proizvoda. Robu nije moguće vratiti nakon isteka roka trajanja.

6.3 Naša odgovornost tokom garancije neće ni pod kojim uslovima prevazilaziti cijenu nabavne robe koja je isporučena tokom garancije. 

6.4 Sve pritužbe za proizvode pod garancijom moraju nam biti prijavljene pismenim putem u roku od 8 dana od uvida u grešku. Proizvodi koji su bili prerađeni ili modifikovani nisu predmet reklamacije.

6.5 Husse BiH pravo na proveru reklamiranih proizvoda koji su pod garancijom.

6.6 Husse BiH zadržava pravo o donošenju konačne odluke valjanosti reklamacije, nakon što reklamirane proizvode provjeri i dokaže da li je proizvodima bilo pravilno rukovano te jesu li bili pravilno skladišteni.

6.7 Husse ima ograničena prava prodaje proizvoda koji ne spadaju u prehrambene proizvode

6.8 Zaposleni u Husse BiH nemaju pravo uvoditi izmjene u načine poslovanja bez eksplicitne dozvole upravnog odbora, koji nakon razmatranja može potvrditi uvođenje traženih izmiena.

6.9 Viša sila. Husse BiH nije dužno osigurati popravke u slučaju kada je deformaciju, gubitak ili nedostatak prouzrokovala sila van kontrole Husse BiH.

6.10 Ukoliko se smatra da je reklamacija bez osnove ili zlonamerna, zadržavamo pravo povratka izdataka i troškova nastalih zbog istraživanja vjerodostojnosti tvrdnje ili reklamacije.

do vrha

 

                    7. Opšte


7.1 Odustajanje od bilo koje klauzule Uslova prodaje neće biti protumačeno kao stalno odustajanje od klauzule ili klauzula.

7.2 Ukoliko se bilo koja od klauzula pokaže za nevaljanu ili neprimjenjivu od strane kompetentnih autoriteta, to neće uticati na važenost ostalih klauzula.

do vrha

 

                    8. Važeći zakon


Izvođenje i izvršenje Uslova prodaje i bilo kojeg ugovora nastalog pod tim uslovima je predmet nadležnih sudskih organa Bosne i Hercegovine.

"ATAI" d.o.o. Sarajevo                                                             Juli 2018. godine

"ATAI" d.o.o. Sarajevo 
Terezija bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 
JIB: 4202521460004 
MBS 65-01-0395-18

Registrovano pri Registru poslovnih subjekata Općinskog Suda u Sarajevu
E-mail: 
Web:

 

Scroll